OM STELLA NEPAL

STELLA Nepal grundades 2012 av Sofia Sjöö och Elin Bender som träffades när de arbetade som volontärer i Kathmandu, Nepal. De drevs av en gemensam vilja att förändra flickors levnadssituation och förväntade framtid i Nepal.

STELLA Nepal arbetar därför med att:

 • Minimera ojämnlikheter 

 • Säkerställa barnens rätt till utbildning

 • Ge barnen möjlighet att påverka sin egen framtid

Samtidigt som vi har utvecklats så bibehåller vi fokus på att vara en liten organisation som hjälper direkt på plats, utan att donationer försvinner​ till administration och dylikt.

Stella Nepal har bidragit till att:​

 • över 500 kvinnor har lärt sig läsa, skriva och räkna som en del av Literaturprojektet;
   

 • över 300 barn har fått bänkar och bord i sina klassrum, istället för att sitta på golvet;
   

 • över 150 barn har mottagit en varm vintertröja vi Tröjprojektet, vilket innebär att de kan fortsätta sin skolgång även under kalla månader;
   

 • över 50 barn har tagit emot stipendier via Stipendieprojektet, utan vilka de inte skulle kunna gå i skolan*;
   

 • sponsra skolan NAG School och deras 450 elever;
   

 • ett flertal punktinsatser baserade på akuta behov.

*Inga pengar ges ut till barnens familjer, utan kostnader för barnen betalas.

FRÅGOR & SVAR

Hur startades STELLA Nepal?


STELLA Nepal (tidigare Stella Star) grundades 2012 baserat på en liten grupp människors vilja att förändra levnadssituation och ändra den förväntad framtid för flickor i Nepal. Initiativet kom från Sofia Sjöö och Elin Bender, som träffades när de båda arbetade som volontärer i Kathmandu under sommaren. När STELLA Nepal startades låg fokus på flickors rättigheter. Ju mer vi lärt oss om deras situation, ju mer inser vi att hjälp till flickor kan komma i många skepnader och olika former samt ibland som en indirekt hjälp. Genom att hjälpa kvinnor att försörja sina familjer ger du deras barn möjligheten att gå till skolan istället för att arbeta och bidra till hemmets försörjning. Vi har också sett utvecklingen av det Nepalesiska samhället och vi måste följa den. Situationen i Kathmandu och andra större städer har förbättrats, bl.a. har antalet barn som lever på gatan minskat. Idag ser man fler kvinnor i arbete på stan inom många olika arbetsområden. Fler flickor går i skolan. Det är fortfarande en lång väg kvar, men det rör sig i rätt riktning.
Varför stötta STELLA Nepal?


STELLA Nepal utgör ett mer personligt alternativ till större välgörenhetsorganisationer. Vi upprätthåller en direkt koppling mellan de pengar som den förvaltar och den nytta medlen kommer till på plats i Nepal. Föreningens styrka ligger i en stabil medlemsbas och goda kontakter med lokala hjälporganisationer i Nepal. ​

De lokala hjälporganisationerna i Nepal har störst insikt i hur barnens situation i det egna samhället ser ut och hur man kan förbättra denna situation. Vi tror därför att det mest effektiva sättet för oss att göra skillnad är att stötta sådana initiativ. För oss är det även viktigt att arbeta i nära kontakt med de barn som vi vill hjälpa och med den verklighet vi försöker förändra.
Hur hjälper STELLA Nepal?


STELLA Nepals insatser ska syfta till att utsatta grupper, så som barn, unga och kvinnor, varaktigt får det bättre. En sådan förändring kan åstadkommas genom att möjliggöra ett större inflytande över sina egna liv och att de får en reell möjlighet att forma en egen vardag och sin framtid. ​ LOKALT ARBETE STELLA Nepal arbetar utifrån principen hjälp till självhjälp. Vi är övertygade om att problem endast kan lösas långsiktigt genom att det tas tag i dem på plats.

De lokala hjälporganisationerna i Nepal har störst insikt i hur barnens situation i det egna samhället ser ut och hur man kan förbättra denna situation. Vi tror därför att det mest effektiva sättet för oss att göra skillnad är att stötta sådana initiativ. Genom att förmedla medlemmarnas donationer till bland annat Seven Women bidrar STELLA Nepal till konkreta projekt och punktinsatser. Vår lokala kontaktperson Anita Kerr är en stor bidragande faktor till samarbetets framgång. För oss är det även viktigt att arbeta i nära kontakt med de barn som vi vill hjälpa och med den verklighet vi försöker förändra. Föreningens insatser ska syfta till att utsatta grupper, så som barn, unga och kvinnor, varaktigt får det bättre. En sådan förändring kan åstadkommas genom att möjliggöra ett större inflytande över sina egna liv och att de får en reell möjlighet att forma en egen vardag och sin framtid.
Vad är STELLA Nepals värdegrund?


STELLA Nepal värnar om de värderingar som kommer till uttryck i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna samt FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor.

STELLA Nepal är partipolitiskt obunden och står öppen för alla utan särskiljning av något slag. Vidare vilar allt arbete som äger rum inom ramen för STELLA Nepal på övertygelsen om alla människors lika värde samt att alla människor har ett personligt ansvar för att ge uttryck för dessa värderingar.
Det handlar inte alltid om pengar – det handlar om uppmuntran och det handlar om bemyndigande.
Vad är STELLA Nepals mål?


- Minimera ojämnlikheter - Säkerställa barnens rätt till utbildning oberoende av kön, bakgrund eller social status - Ge barnen möjlighet att påverka sin egen framtid Det handlar om både kvalitet och kvantitet. Det kan låta motsägelsefullt, men vi baserar vårt arbete på både kvalitet och kvantitet. Vårt mål är att förse barn i Nepal med de medel som krävs för att de skall kunna slutföra sin utbildning och att allt material väljs med tanke på hållbarhet. Ett exempel är tröjorna som STELLA Nepal delade ut till barn vintern 2016/2017. Att välja det billigaste alternativet hade varit en enkel lösning, men skulle gått emot våra principer kring långsiktiga lösningar och hållbarhet. Därför valdes tröjor i ett dyrare, men mer hållbart material som nu kan användas av barn flera år framöver. På ett liknande sätt vill vi kunna hjälpa barn via ”Stipendieprojektet” så att det möjliggör för dem att fortsätta sin utbildning så långt som möjligt. Vårt mål är att de skall kunna slutföra en universitetsutbildning… om det är vad de själva vill. Vi kan använda våra insamlade medel till att ge många barn en grundutbildning men vi anser att det på långsikt är viktigare för samhället att barnen vidareutbildar sig. Genom att stötta framförallt flickor men även pojkar från fattiga familjer med medel till en högre utbildning kan vi förbättra deras status i samhället och ta ännu ett steg mot jämlikhet. Vi är övertygade om att rätten till en högre utbildning inte bara får vara tillgänglig för de rika och lyckligt lottade, och här kan STELLA Nepal hjälpa till. "De saknade ledarskap och modet att tro att de skulle kunna klara av detta själva. Om du ger dem det, kan de göra så mycket mer än de vågar tänka sig. I slutändan löste detta inte bara problemet med skolan, det knöt samhället samman och de är extremt stolta över skolan – skolan de byggt för sina barn”. - Anita Kerr, Seven Women
Hur ska dessa mål nås?


För STELLA Nepal är långsiktiga och hållbara lösningar grundläggande faktorer. Vi fokuserar på att ge människor modet och medlen för att själva kunna förändra sina situationer och/eller lösa sina problem. Vi tror att genom att arbeta tillsammans med människor – istället för att jobba för dem – samt kräva deras engagemang och deltagande i gengäld, så kommer de själva ta ansvar för projekten och det ökar chanserna för att projekten lyckas. Ett exempel är då vi ombads att hjälpa till med att bygga en skola i byn Betini”för en kostnad av 50.000 US$. Anita, som är lokalt ansvarig för organisationen Seven Women, hade accepterat att delta i projektet men endast om byns innevånare kunna samla in halva summan själva. Rektorn på skolan startade ett projekt för detta med hela byn involverad, och alla utnyttjade sina kontakter för att samla in pengarna. Detta ledde till att de lyckades samla in både de 25.000 SEK de åtagit sig och även de resterande pengarna med hjälp av olika politiker och statliga myndigheter. Det enda som krävdes var uppmuntran och stöd. Då skolan nu byggdes utan vår ekonomiska support, kan STELLA Nepal istället bidra för andra grundläggande behov, som med böcker, skrivmaterial, möbler och liknande.

STELLA NEPALS STYRELSE

Sofia

Sjöö

Grundare & Ordförande

Cecilia Somell

Kassör

Mimmi Sjöklint

Sekreterare

Johanna Gustafsson

Ledamot

Elisabeth Sjöö

Ledamot

STELLA NEPALS SAMARBETEN

MOTTAGNA BIDRAG

STELLA Nepal har bland annat tagit emot bidrag från

Stiftelsen Sevholts Hjälpfond

 

Tusen tack!
 

SEVEN WOMEN

5020485_7_sevenwomen_logo.png

Seven Women är en välgörenhetsorganisation som STELLA Nepal arbetar tätt med. 

FRAMTIDA SAMARBETEN

Vi är alltid öppna för samarbeten, tips och förslag. Tveka inte att höra av dig!